Verksamhetsidé och Värdegrund för Farsta Föreningsråd

Antagen av Farsta Föreningsråds styrelsen på ordinarie styrelsemöte 2022-09-03

Verksamhetsidé


Farsta Föreningsråd är en paraplyorganisation för föreningar verksamma i Farstas närområde och har som syfte att utveckla och stärka föreningslivet.
Föreningsrådet driver Farsta Gård för medlemsföreningar och allmänheten med inriktning på föreningsliv, kulturell verksamhet och bevarande av gårdens lokaler och trädgårdar.
I syfte att skapa ekonomiska förutsättningar för detta arbete hyr Farsta Föreningsråd ut lokaler till externa hyresgäster, för fester och konferenser men även långsiktigt till aktörer inom förenings- och kulturlivet.
Farsta Gård anordnar även olika evenemang på gården.
Vissa av dessa i samarbete med Farsta Stadsdelsförvaltning och andra i egen regi eller i samarbete med Farsta Värdshus som hyr huvudbyggnaden på Farsta Gård för sin restaurangverksamhet.


Välkomna!


VÄRDEGRUND FARSTA GÅRD

Farsta Föreningsråds värdegrund är byggd på demokratiska värderingar och tanken om alla människors lika värde, jämställdhet och jämlikhet.

 

●       Vid bokning av lokal på Farsta Gård intygar hyrestagaren att denne, samt eventuella medarrangörer som avser att bedriva verksamhet, arrangemang eller föreläsningar i den aktuella lokalen, omfattar och lever upp till dessa övergripande värden. 

●       Hyrestagare är skyldig att uppge arrangemangets innehåll och inriktning vid bokning av lokal på Farsta Gård. 

●       Prövning av hyrestagare görs enligt värdegrunden och kan innebära att hyrestagare nekas tillträde. 

●       Verksamheter, arrangemang eller föreläsningar som kan anses strida mot, de i diskrimineringslagen (1 kap. 5 §) fastställda diskrimineringsgrunderna, är vålds bejakande eller kriminella får ej genomföras i Farsta Gårds lokaler. 

●       Om hyrestagaren bryter mot Farsta Gårds värderingsgrund är detta att anse som kontraktsbrott och skäl för att omedelbart avhysa hyrestagarens verksamhet och fortsättningsvis neka uthyrning av lokaler på gården till denna. 

●       Kostnader som uppkommer i samband med stängning eller inställande av verksamhet, arrangemang eller föreläsningar enligt brott mot föreningens värdegrunder åligger hyrestagaren. 


STYRELSE

ORDFÖRANDE

Eva Gustafsson


Sekreterare

Anna Fernström

LEDAMÖTER

Magnus Marcks
Christer Oja
Erland Westerström
Lars Jilmstad

Ylva Höglund

Joy Deep Dey


KASSÖR

Lars Hultkvist

ORDINARIE

REVISORER

Jan Kårström

FÖRESTÅNDARE

Adjungerad

Jeanette Lanemo Nordenström

08-930 930

För mer information, kontakta oss!