STADGAR FÖR FARSTA

FÖRENINGSGÅRD


Stadgar för Farsta föreningsråd


● Reviderade och omskrivna 10 juni 2013

● Remisstid utgick 1 augusti 2014

● Antagna vid styrelsemöte 25 augusti 2014

● Antagna vid höstmöte 13 oktober 2014

● Antagna vid årsmöte 23 mars 2015

● Antagna vid höstmöte 25 november 2020

● Antagna vid årsmöte 17 februari 2021

● Antagna vid styrelsemöte 3 september 2023

● Antagna vid höstmöte 21 november 2023

● Antagna vid årsmöte 12 mars 2024  

Beskrivning, syfte och verksamhet

§1.

Farsta föreningsråd är en politiskt och religiöst obunden organisation. Föreningsrådet utgör en sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse och verka för ett mångsidigt och stimulerande kulturliv, samt söka samarbete med det lokala föreningslivet och andra organisationer inom sitt geografiska verksamhetsområde.

Farsta föreningsråd ska verka för spridning av kultur, anordna arrangemang i egen regi, stödja föreningarnas verksamhet bland barn och ungdomar, samt stödja föreningar som vill anordna egna arrangemang. Föreningsrådet ska främja föreningsmedverkan inom kommunal verksamhet, samt förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer kultur- och föreningslivet till godo

 

§2.

Farsta föreningsråd har rätt att neka bokningsförfrågan om det kan antas att bokningen kan medföra allvarliga ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts har Farsta föreningsråd rätt att när som helst, av samma orsaker, häva bokningen. I sådant fall har kunden inte rätt till ersättning.

Medlemskap

§3.

Medlemskapet i Farsta föreningsråd erhålls efter skriftlig anmälan till Farsta föreningsråds styrelse. Vid medlemsansökan ska uppgifter lämnas om föreningens/organisationens stadgar och styrelse. Ansökan om medlemskap kan lämnas in när som helst. För behandling på årsmöte dock senast den 31 januari mötesåret.

 

§4.

Medlemsorganisationer har rätt att utse två ombud samt ersättare för dessa till Farsta föreningsråds ordinarie medlemsmöten. Uppgift om organisationens ombud och ersättare ska skriftligen vara styrelsen i Farsta föreningsråd tillhanda före 31 januari varje år.

 

 

 

§5.

Medlemskapet för medlemsförening som ej insänt registreringsrapport eller ej varit representerad vid medlemsmöten eller årsmöten under en sammanhängande period av två år upphör. Medlemskapet upphör även vid, efter påminnelse, utebliven medlemsavgift.

 

§6.

Medlemsförening kan genom Farsta föreningsråds beslut uteslutas ur Farsta föreningsråd om den skadar Farsta föreningsråd eller motarbetar dess intressen och värdegrund.

Rösträtt och mötesfrekvens

§7.

Närvarande ombud på årsmöte äger en röst. Rösträtt erhålls omedelbart efter styrelsens beslut om medlemskap. Vid möten äger enskild person rätt att närvara.

 

§8.

Medlemsmöten bör hållas två gånger per år, varav ett årsmöte, Kallelse till möten utsänds till medlemsföreningarnas ombud senast 14 dagar innan mötet hålls.

Styrelsen uppdrag och arbete

§9.

Farsta föreningsråds angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av fem eller högst nio ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av de valda ledamöterna är närvarande. I styrelsen ska det finnas en ordförande, en kassör och en sekreterare. Ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Styrelsen ska protokollföra alla sammanträden. Protokollen ska föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen väljer på styrelsemötet. Protokollet förvaras på ett betryggande sätt.

 

§10.

Farsta föreningsråds firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Revision

§11.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs två revisorer, varav den ena är auktoriserad, samt två suppleanter. Revisorer och suppleanter väljs för en tid av ett år. Avgående revisor och suppleanter kan återväljas.

 

Ekonomi och bokföring

§12.

Farsta föreningsråds räkenskaper ska föras kalenderårsvis. Bokslut ska vara verkställt senast den sista februari påföljande år. Räkenskaperna och tillhörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna äger rätt att under verksamhetsåret granska Farsta föreningsråds räkenskaper och protokoll.

 

§13.

Farsta föreningsråds medel ska sättas in i bank. Kassören är skyldig att vid ordinarie styrelse- och medlemsmöten avlämna skriftlig rapport över Farsta föreningsråds ekonomiska ställning.

Årsmötet och medlemsmöten

§14.

På årsmötet ska följande ärenden förekomma

 

1. Öppnande av mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysning

3. Anteckningar av närvarande och upprättande av röstlängd

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordförande vid årsmötet

6. Val av sekreterare vid årsmötet

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet

8. Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Förslag till budget för kommande år

13. Val av ordförande på ett år

14. Val av kassör på två år

15. Val av styrelseledamöter

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

17. Val av valberedning

18. Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna

19. Inval av nya medlemsföreningar

20. Övriga ärenden som styrelsen eller medlem förelagt mötet

21. Motioner ställda till årsmötet

22. Frågestund

23. Avslutning

 

§15.

Farsta föreningsråds årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Medlemsmöte hålls normalt i november. Extra medlemsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner att omständigheterna föranleder det eller då minst en femtedel av Farsta föreningsråds medlemmar skriftligen begär det och kan ange ett tydligt ändamål. Kallelse till möte ska ske fjorton dagar före det möte där det önskade ska behandlas.

 

 

Val av styrelse

§16.

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande, vilkas uppgift är att till nästa årsmöte föreslå Farsta föreningsråd dess förtroendevalda. Valberedningen ska senast den sista februari skriftligen lämna sitt förslag.

 

§17.

Val sker med öppen omröstning om inte sluten begärs. Valutgången bestäms genom enkel röstövervikt. Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begärs.Omröstning verkställs öppet såvida det ej begärs att den ska ske slutet. Den mening för vilka de flesta rösterna avgivits blir Farsta föreningsråds beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

§18.

Önskar medlem att en viss fråga behandlas på Farsta föreningsråds möte ska skriftlig framställan därom göras till styrelsen senast en månad före det möte där den önskas behandlad.

Stadgeändringar och upplösning av Farsta föreningsråd

§19.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelse, revisorer eller enskilda medlemmar. För ändring av Farsta föreningsråds stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningmedlemssmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. Dylikt förslag ska vara styrelsen tillhanda minst en månad före det styrelsemöte, där det första gången behandlas. Belsut om stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet.

 

§20.

För upplösning av Farsta föreningsråd erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av, på två på varandra följande ordinarie möten. Vid det senare av dessa ska på förslag av styrelsen även bestämmas hur det ska förfaras med Farsta föreningsråds tillgångar.


INFORMATION

Vid årsmötet 2021 beslutade Farsta Föreningsråd att årsmöten som under en tid har varit kostnadsfria för våra

medlemlemsföreningar numera debiteras med 50% av normala lokalhyran.

För mer information, kontakta oss!