STADGAR FÖR FARSTA

FÖRENINGSGÅRD


• Reviderade och omskrivna 10 juni 2013

• Remisstid utgick 1 augusti 2014

• Antagna vid styrelsemöte 25 augusti 2014

• Antagna vid höstmötet 13 oktober 2014

• Antagna vid årsmötet 23 mars 2015

• Antagna vid höstmötet 25 november 2020

• Antagna vid årsmötet 17 februari 2021
§1.

Farsta föreningsråd är politiskt och religiöst obunden. Föreningsrådet utgör en sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse och verka för ett mångsidigt och stimulerande kulturliv, samt söka samarbete med det lokala föreningslivet och andra organisationer inom sitt geografiska verksamhetsområde. Farsta föreningsråd skall verka för spridning av kultur, anordna arrangemang i egen regi, stödja föreningarnas verksamhet bland barn och ungdom, samt stödja föreningar som vill anordna egna arrangemang. Föreningsrådet ska främja föreningsmedverkan inom kommunal verksamhet, samt förvalta lokaler och anläggningar så att dessa på bästa sätt kommer föreningslivet till godo.§2

Medlemskap i Farsta föreningsråd erhålles efter skriftlig anmälan till Farsta föreningsråds styrelse. Vid medlemsansökan skall uppgifter lämnas om, föreningens / organisationens stadgar, uppgift om styrelse, medlemskap kan inlämnas när som helst under året, dock senast den 31 januari.

§3.

Medlemsorganisationer äger rätt att till Farsta föreningsråds ordinarie medlemsmöten utse två ombud samt ersättare för dessa. Uppgift om organisationens ombud och ersättare skall skriftligen vara styrelsen i Farsta föreningsråd tillhanda före den 31 januari, varje år.§4.

Medlemskap upphör för föreningsorganisation som ej insänt registreringsrapport eller varit representerad vid medlemsmöten eller årsmöten under en sammanhängande period av två år, eller betalt den av årsmötet bestämda medlemsavgift, efter en påminnelse.§5.

Närvarande ombud äger en röst. Rösträtt erhålles omedelbart efter styrelsens beslut om medlemskap. Vid möten äger enskild person rätt att närvara.§6.

Medlemsmöten bör hållas två gånger per år, varav ett årsmöte. Kallelse till möten utsändes till medlemsorganisationernas ombud, senast 14 dagar innan mötet hålles.§7.

Farsta föreningsråds angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av fem eller högst nio ordinarie ledamöter. Styrelsen är beslutsför när en mer än hälften av de valda ledamöterna är närvarande. I styrelsen ska det finnas en ordförande, en kassör och en sekreterare. Ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Styrelsen ska protokollföra alla sammanträden. Protokollen skall föras i nummerordning, justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot som styrelsen väljer på styrelsemötet samt förvaras på ett betryggande sätt.§8.

Farsta föreningsråds firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.§9.

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs två revisorer, en av dessa ska vara auktoriserad revisor - samt två suppleanter. Revisorerna och suppleanter väljs för en tid av ett år. Avgående revisor och suppleanter kan återväljas.§ 10.

Farsta föreningsråds räkenskaper skall foras kalenderårsvis. Bokslut skall vara verkställt senast den sista februari påföljande år. Räkenskaperna och tillhörande handlingar samt av styrelsen angiven verksamhetsberättelse jämte resultat – och balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna äger rätt att under verksamhetsåret granska Farsta föreningsråds räkenskaper och protokoll.§11.

Farsta föreningsråds medel skall insättas i bank. Kassören är skyldig att vid ordinarie styrelse och medlemsmöten avlämna skriftlig rapport över Farsta föreningsråds ekonomiska ställning.§ 12.

På årsmötet skall följande ärende förekomma.

1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande

2. Fråga om mötets behöriga utlysning

3. Anteckningar av närvarande och upprättande av röstlängd

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av ordförande vid årsmötet

6. Val av sekreterare vid årsmötet

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare vid årsmötet

8. Framläggande av verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

9. Revisionsberättelse

10. Beslut om fastställande av verksamhetsberättelse och balansräkning

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Förslag till budget för kommande år

13. Val av ordförande på ett år

14. Val av kassör på två år

15. Val av styrelseledamöter

16. Val av revisorer och suppleanter

17. Val av valberedning

18. Fastställande av arvode till styrelse och revisorerna

19. Inval av nya medlemsföreningar

20. Övriga ärende som av styrelse eller medlem förelagts årsmötet

21. Motioner ställda till årsmötet

22. Frågestund

23. Avslutning§ 13.

Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande, vilkas uppgift är att till nästkommande årsmöte föreslå Farsta föreningsråd dess förtroendevalda. Valberedningen skall senast den sista februari skriftligen lämnat sitt förslag.§ 14.

Val sker med öppen omröstning om inte sluten begärs. Valutgången bestäms genom enkel röstövervikt. Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begäres. Omröstning verkställs öppet såvida ej påyrkas att den ska ske slutet. Den mening för vilka de flesta rösterna avgivits blir Farsta föreningsråds beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.§ 15.

Farsta föreningsråds årsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Höstmöte hålls normalt i november. Extra medlemsmöte hålls då styrelse eller revisorerna finner att omständigheterna därtill föranleder eller då minst en femtedel av Farsta föreningsråds medlemmar med uppgivet ändamål därom skriftligen till styrelsen så anhåller. Kallelse till mötet skall ske fjorton dagar före det möte, där det önskade ska behandlas.§16

Önskar medlem att en viss fråga behandlas på Farsta föreningsråds möte ska skriftlig framställan därom göras till styrelsen senast en månad före det möte, när den önskas behandlad.§ 17.

Förening kan genom Farsta föreningsråds beslut uteslutas ur Farsta föreningsråd om den skadar Farsta föreningsråd eller motarbetar dess intressen och värdegrund.§ 18.

Farsta föreningsråd har rätt att neka bokningsförfrågan om det kan antas att detta kan medföra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om bokning redan gjorts, har Farsta föreningsråd rätt att när som helst, av samma orsaker häva bokningen.

Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.§ 19.

Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelse, revisorer eller enskilda medlemmar. För ändring av Farsta föreningsråds stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. Dylikt förslag skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före det styrelsemöte, där det första gången behandlas. Beslut om stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet.§ 20.

För upplösning av Farsta föreningsråd erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av på två på varandra följande ordinarie möten. Vid det senare av dessa skall på förslag av styrelsen jämväl bestämmas hur det skall förfaras med Farsta föreningsråds tillgångar.INFORMATION

Vid årsmötet 2021 beslutade Farsta Föreningsråd att årsmöten som under en tid har varit kostnadsfria för våra

medlemlemsföreningar numera debiteras med 50% av normala lokalhyran.

För mer information, kontakta oss!